Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου

Οι εταιρεία μας παρέχει ανεξάρτητες υπηρεσίες τρίτου μέρους - Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου

Ο Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου (Ο.Π.Ε.) είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Αναδόχου με στόχο την άρτια και ποιοτική ολοκλήρωση του έργου σε συμφωνία με τις εγκεκριμένες μελέτες, τα συμβατικά τεύχη και τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς.

Συνοπτικά το έργο του Ο.Π.Ε. περιλαμβάνει:

 • Θέματα Διασφάλισης Ποιότητας
 • Θέματα Ποιοτικού Ελέγχου

Ειδικότερα:

 • Διαχείριση Εγγράφων και Στοιχείων του Σ.Δ.Π. του Έργου.
 • Διαχείριση ποιότητας μελετών συντασσόμενων από τον Ανάδοχο
 • Έλεγχος Παραδοτέων Αναδόχου σε θέματα ποιότητας
 • Παρακολούθηση λειτουργίας εργοταξιακών εργαστηρίων του Αναδόχου.
 • Μητρώο Έργου
 • Έλεγχος μεθοδολογίας εργασιών
 • Προέγκριση υλικών
 • Έλεγχος μηχανημάτων
 • Έλεγχοι προκατασκευασμένων στοιχείων
 • Εργοταξιακά συγκροτήματα κατασκευής (παρασκευαστήρια Αναδόχου)
 • Παρακολούθηση δοκιμών και έλεγχοι δικτύων
 • Παρακολούθηση συμπεριφοράς του Έργου κατά τη περίοδο υποχρεωτικής συντήρησης
 • Ποιοτικοί έλεγχοι τύπου Β
Email to kxengineers.gr
Phone to kxengineers.gr
Back to top