Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος

Στις 02/06/2016 ψηφίστηκε ο καινούριος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)

(Φ.Ε.Κ. Β' 1561/ 02.06.2016), του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 τίθεται σε ισχύ έξι μήνες μετά την δημοσίευσή του

 

Email to kxengineers.gr
Phone to kxengineers.gr
Back to top