Νέος Κανονισμός Δημοσίων Έργων

Στις 8/8/2014 ψηφίστηκε ο καινούριος κανονισμός Δημοσίων Έργων Νόμος 4281

ΝΟΜΟΣ 4281 (Φ.Ε.Κ. Α' 160/ 08.08.2014), του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. "Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών."

Σε αυτό το Φ.Ε.Κ. στο άρθρο 154(Έλεγχος καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων) αναφέρεται ότι ένα από τα ελάχιστα προσόντα των υποψηφίων είναι η ύπαρξη Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Η έναρξη ισχύος του παραπάνω αρχίζει την 1η Μαρτίου 2015.

Συνεπώς πρακτικά με το παραπάνω άρθρο οι υποψήφιοι για να μπορέσουν να καταθέσουν προσφορά σε διαγωνισμό πρέπει να έχουν Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ISO 9001:2008).

Αυτό αφορά έργα συγχρηματοδοτούμενα (ΕΣΠΑ) ή με ιδίους πόρους(Δημόσιων Επενδύσεων).

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος »
Email to kxengineers.gr
Phone to kxengineers.gr
Back to top